Algemene voorwaarden


Artikel 1

Artikel 1, toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en totstandkoming van overeenkomsten van Katnapolsky kattenhotel, hierna te noemen Katnapolsky. 

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Katnapolsky overeengekomen. In dat geval geldt de afwijking slechts op de betrekkinghebbende aanbieding, overeenkomst of totstandkoming van de overeenkomst. 

1.3 Tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk aan Katnapolsky kenbaar gemaakt gaat de klant of enig andere (rechts-)persoon akkoord met deze algemene voorwaarden. 


Artikel 2

definities 

In deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan onder: 

2.1 Katnapolsky: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren gevestigd te 5674 NB Nuenen, Boord 9. 

2.2 Gastvrouw/gastheer: die persoon die Katnapolsky vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten, strekkende tot het tijdelijk huisvesten en verzorgen van het gastdier. 

2.3 Diensten: de, in de ruimste zin des woords, door Katnapolsky uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het huisvesten en verzorgen van het gastdier. 

2.4 Klant: die natuurlijke of rechtspersoon die met Katnapolsky een overeenkomst of totstandkoming van overeenkomst tot het verrichten van diensten als hiervoor bedoeld onder 2.3 heeft gesloten. 

2.5 Gastdier: de kat, aan wie Katnapolsky op grond van een met de klant gesloten logeerovereenkomst, de diensten verleent als hiervoor onder 2.3 omschreven. 

2.6 Logeerovereenkomst: de in schriftelijk vorm door Katnapolsky aan de klant gezonden bevestiging, waarin is vastgelegd dat Katnapolsky tegen betaling van de genoemde hoofdsom door de klant, ten behoeve van het gastdier, de diensten verleent als onder 2.3 omschreven gedurende de overeengekomen periode. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van logeerovereenkomst wordt hieronder tevens verstaan enige andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

2.7 Gastverblijf: het onderkomen van het gastdier gedurende de in de logeerovereenkomst overeengekomen periode. 

2.8 Reservering: het telefonisch, schriftelijk, via email, aan de balie of via de website kenbaar maken door een klant voor welke periode deze, voor één of meerdere gastdieren, een logeerovereenkomst zou willen sluiten voor één of meerdere gastverblijven. 

2.9 Reserveringswaarde: de, in de overeenkomst als onder 2.6 bedoeld, genoemde hoofdsom. 

2.10 Inchecken: het, in de definitieve reservering overeengekomen tijdstip, waarop het gastdier wordt overhandigd aan de gastvrouw/gastheer van Katnapolsky. 

2.11 Uitchecken: het, in de logeerovereenkomst overeengekomen tijdstip, waarop het gastdier door de klant wordt opgehaald bij Katnapolsky.


Artikel 3,

reserveren

3.1 Reserveren van een gastverblijf geschiedt via het reserveringsformulier dat volledig door de klant wordt ingevuld. Dit kan via de website van Katnapolsky, via e-mail, aan de balie of per telefoon. 

3.2 De reservering wordt definitief nadat Katnapolsky de Logeerovereenkomst als onder 2.6 omschreven, aan de klant heeft gezonden. 

3.3 De klant is verplicht die gegevens te verstrekken aan Katnapolsky welke noodzakelijk zijn voor de juiste verzorging van het gastdier. 

3.4 Wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum van het gastdier geschiedt in overleg.

3.5 Katnapolsky behoudt zich het recht voor een reservering te weigeren, zonder opgaaf van redenen. 


Artikel 4

totstandkoming van de Logeerovereenkomst 

4.1 De logeerovereenkomst wordt geachte zijn gesloten als Katnapolsky binnen 3 dagen na dagtekening van de logeerovereenkomst geen tegenbericht van de klant heeft ontvangen. 

4.2 Katnapolsky behoudt zich alle rechten voor om, te allen tijde, af te zien van het sluiten van een logeerovereenkomst. 

4.3 Katnapolsky is gerechtigd geen logeerovereenkomst aan te gaan indien niet wordt voldaan aan de “verplichtingen van de klant/voorwaarden waaraan het gastdier moet voldoen”, zoals bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden. 

4.4 Katnapolsky zal nimmer een logeerovereenkomst weigeren om reden van discriminatie, zoals onder meer genoemd in artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht.


Artikel 5

in- en uitchecken van het Gastdier 

5.1 Elke klant en eenieder die de klant vergezelt bij het inchecken van het gastdier in Katnapolsky is gehouden aan de huisregels van Katnapolsky, zoals bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden. 

5.2 Uiterlijk op de laatste dag van de logeerovereenkomst dient het gastdier te worden opgehaald bij Katnapolsky binnen de geldende tijden daarvoor. Eventueel door Katnapolsky extra gemaakte kosten als bedoeld in artikel 6 en 7 worden alsdan terstond aan Katnapolsky voldaan. 

5.3 Indien het gastdier niet wordt opgehaald op de laatste dag van de logeerovereenkomst, en hierover geen contact mogelijk is tussen de klant en Katnapolsky, wordt voor elke dag dat het gastdier ongereserveerd c.q. niet overeengekomen langer in Katnapolsky verblijft, bovenop de afgesproken prijs per gastdier en per gastverblijf per dag, een toeslag van € 5,- per gastdier aan de klant doorberekend. 

5.4 Gedurende de periode dat het gastdier langer in Katnapolsky verblijft, als bedoeld in artikel 5.3, blijft al hetgeen overeengekomen in de logeerovereenkomst van kracht voor zowel de klant als voor Katnapolsky, met dien verstande dat Katnapolsky niet gehouden is het overeengekomen gastverblijf te continueren in verband met nieuw gesloten overeenkomst. Dit kan ertoe leiden dat het gastdier alsdan in een ander gastverblijf dan overeengekomen zal verblijven. 

5.5 Bij het ophalen van het gastdier worden in de situatie als bedoeld in artikel 5.3 de extra kosten direct bij het ophalen van het gastdier aan Katnapolsky voldaan. 

5.6 Indien het gastdier, zonder bericht van de klant, binnen 14 dagen na de laatste dag van de logeerovereenkomst nog niet is opgehaald zal Katnapolsky de klant per aangetekend schrijven sommeren het gastdier binnen 48 uur na dagtekening op te halen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven is Katnapolsky gerechtigd het gastdier naar het dierenasiel te brengen. De klant blijft gehouden om de kosten als bedoeld in artikel 5.3 aan Katnapolsky te voldoen, alsmede alle bijkomende kosten, zoals eventuele asielkosten.


Artikel 6

verplichtingen van Katnapolsky 

6.1 Katnapolsky verplicht zich om aan het gastdier gedurende de overeengekomen periode het overeengekomen gastverblijf ter beschikking te stellen en de overeengekomen diensten te verlenen conform de binnen Katnapolsky geldende normen. 

6.2 Ten aanzien van het overeengekomen gastverblijf mag Katnapolsky, enkel in het belang van het gastdier, het gastdier in een gelijkwaardig gastverblijf in een andere verblijfsruimte plaatsen. 

6.3 Katnapolsky verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier. 

6.4 Katnapolsky verplicht zich om, twee gastdieren die in één gastverblijf zijn ondergebracht van elkaar te scheiden, telkens wanneer Katnapolsky dit voor de juiste verzorging of gezondheid van de gastdieren noodzakelijk acht. Voor elke dag dat de gastdieren in aparte gastverblijven zijn ondergebracht wordt een toeslag van € 2,50 gerekend. 

6.5 Katnapolsky zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van huisvesting en verzorging van het gastdier, voor zover redelijk en uitvoerbaar. 

6.6 Bij het inchecken wordt het gastdier gewogen en dit gewicht wordt genoteerd. 

6.7 Katnapolsky verplicht zich om, op het moment dat zij vermoedt dat een gastdier een overdraagbare aandoening heeft, deze onmiddellijk in quarantaine te plaatsen en zo snel mogelijk een erkend dierenarts in te schakelen. Voor elke dag dat het gastdier in de Quarantaine verblijft wordt een quarantainetoeslag in rekening gebracht. 

6.8 Katnapolsky verplicht zich om een erkend dierenarts in te schakelen voor het gastdier, telkens wanneer Katnapolsky dit voor de juiste verzorging of gezondheid van het gastdier noodzakelijk acht. Indien er contactgegevens bij Katnapolsky bekend zijn zal de klant hiervan vooraf op de hoogte zijn. Alleen in een spoedgeval zal Katnapolsky eerst handelen en later contact zoeken. 

6.9 Katnapolsky verplicht zich telkens om de, door de dierenarts voorgeschreven medicijnen en of dieetvoeders, aan het gastdier te geven volgens aangegeven gebruik. 

6.10 Katnapolsky verplicht zich om, wanneer het gastdier wordt opgehaald, verslag te doen van eventuele bijzonderheden. 

6.11 De bepaling als hiervoor onder 6.1 omschreven is niet van toepassing: 

a. ingeval van overmacht als hierna omschreven in artikel 11. 

b. ingeval het gastdier niet of meer dan een uur te laat wordt aangeboden op de eerste gereserveerde dag.

c. indien de klant niet dan wel niet volledig voldoet aan “verplichtingen van de klant/voorwaarden waaraan het gastdier moet voldoen”, zoals bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden.


Artikel 7

verplichtingen van de klant / voorwaarden waaraan het gastdier moet voldoen 

7.1 De klant is verplicht vooraf inzage te geven in het hele vaccinatieverleden van het gastdier, via foto’s, scans of inzage in het originele boekje. Alles ter beoordeling aan Katnapolsky.

7.2 De klant draagt er zorg voor dat het gastdier, door een erkend dierenarts, tegen de kattenziekte en de niesziekte is gevaccineerd volgens de instructies van Katnapolsky kattenhotel.

7.3 Terugkerende klanten dienen jaarlijks de vaccinatie voor de niesziekte te herhalen, de vaccinatie van de kattenziekte kan 2 of 3 jaar geldig zijn. Alles vaccins moeten nog minimaal een mand na het eindigen van de logeerovereenkomst werkzaam zijn.

7.4 De Bb (Bordetella Bronchiseptica) neusenting wordt aangeraden voor volwassen gastdieren, maar is alleen verplicht voor gastdieren die jonger zijn dan 1 jaar. Let op: binnen 3 weken voor de eerste gereserveerde dag mag geen Bb neusvaccinatie worden gegeven.

7.5 De verantwoordelijkheid voor het in orde zijn van de vaccinaties, alsook het vaccinatieverleden ligt bij de klant.

7.6 De klant verplicht zich om de in- en uitchecktijden te respecteren.

7.7 De klant is verplicht die gegevens te verstrekken aan Katnapolsky welke noodzakelijk zijn voor de juiste verzorging van het gastdier. 

7.8 De klant is tegenover Katnapolsky aansprakelijk voor schade en gevolgschade die Katnapolsky lijdt als gevolg van het niet of niet juist verstrekken van informatie over het gastdier. 

7.9 De klant is tegenover Katnapolsky aansprakelijk voor schade en gevolgschade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt aan, in of op enige roerende of onroerende zaak waarvan Katnapolsky eigenaar, (erf)pachter of huurder is dan wel die anderzijds ter beschikking staan van Katnapolsky. 

7.10 Indien het gastdier een veterinairdieet volgt, draagt de klant er zorg voor dat Katnapolsky voldoende van dit voer ter beschikking heeft voor de duur van de logeerovereenkomst. Dit geeft geen recht op verrekening van welke kosten ook. 

7.11 Mocht het meegebrachte voer als in artikel 7.10 bedoeld onverhoopt niet voldoende zijn voor de duur van de logeerovereenkomst, dan machtigt de klant Katnapolsky om, dit voer voor rekening van deze klant bij te kopen. 

7.12 De klant machtigt Katnapolsky om, geheel voor rekening van deze klant, een erkend dierenarts in te schakelen voor het gastdier, telkens wanneer Katnapolsky dit voor de juiste verzorging of gezondheid van het gastdier noodzakelijk acht. 

7.13 De klant machtigt Katnapolsky tevens om, geheel voor rekening van deze klant, telkens die medische onderzoeken toe te staan die de dierenarts noodzakelijk acht voor het stellen van de juiste diagnose bij het gastdier. 

7.14 De klant machtigt Katnapolsky tevens om, geheel voor rekening van deze klant, telkens die medicijnen en of dieetvoeders, voorgeschreven door de dierenarts, aan het gastdier te verstrekken voortvloeiende uit de dierenartsafspraak als bedoelt in artikel 7.8. 

7.15 De klant machtigt Katnapolsky, geheel voor rekening van deze klant, telkens het gastdier te behandelen tegen vlooien, luizen, mijten, teken, wormen enz., allen ter beoordeling aan Katnapolsky. 

7.16 De klant verplicht zich om het gastdier uiterlijk op te halen op de laatste dag van de logeerovereenkomst. 

7.17 De klant verplicht zich om, bij het later inchecken dan de eerste gereserveerde dag, of het eerder uitchecken van het gastdier dan de laatste dag van de logeerovereenkomst, voor elke dag dat het gastverblijf werd gereserveerd maar niet wordt gebruikt € 5,00 te betalen.


Artikel 8

overlijden van het gastdier 

8.1 Indien het gastdier tijdens het verblijf in Katnapolsky onverhoopt komt te overlijden, brengt Katnapolsky de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

8.2 Katnapolsky kan door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. Katnapolsky zal de klant vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van deze sectie zijn voor rekening van Katnapolsky. 

8.3 Het stoffelijk overschot van het gastdier wordt door Katnapolsky bij een temperatuur van min18 graden bewaard en op een afgesproken moment aan de klant overhandigd, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 9

huisregels 

9.1 Voor de klant, alsmede voor eenieder die de klant bij het in- en/of uitchecken van het gastdier vergezelt, is het uitdrukkelijk verboden om gastverblijven te openen of om lichamelijk contact te maken met gastdieren in Katnapolsky. Voorts is het uitdrukkelijk verboden om de rust in Katnapolsky te verstoren. Katnapolsky is dan ook gerechtigd om luidruchtige personen te weren uit de dierenverblijven in het belang van de gastdieren. 

9.2 Katnapolsky stelt bezoekers in de gelegenheid om, op afspraak, de ruimten van het kattenhotel onder toezicht te bezichtigen. Andere delen van het complex almede andere complexen op het perceel zijn niet toegankelijk zonder nadrukkelijk toestemming van Katnapolsky. 

9.3 Betreding van het perceel en gebouw(en) van en behorende bij Katnapolsky geschiedt op eigen risico van de bezoeker. 

9.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is Katnapolsky aan een klant nimmer commissie, provisie, hoe dan ook genaamd, verschuldigd.


Artikel 10

Artikel 10, annulering van reservering of logeerovereenkomst 

10.1 De klant verplicht zich om, bij het ongedaan maken van de reservering / logeerovereenkomst, voor elke dag dat het gastverblijf was gereserveerd maar niet wordt gebruikt € 5,00 te betalen. Uitzondering hierop is ziekte of overlijden van het gastdier. 

10.2 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Een klant kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge annulering. 

10.3 Een logeerovereenkomst is onherroepelijk en kan niet, ook niet deels, worden geannuleerd. 


Artikel 11

aansprakelijkheid 

11.1 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Katnapolsky, aanvaardt Katnapolsky geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. 

11.2 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Katnapolsky, aanvaardt Katnapolsky geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, in of op enige roerende of onroerende zaak waarvan Katnapolsky eigenaar, (erf)pachter of huurder is dan wel die anderzijds ter beschikking staan van Katnapolsky. 

11.3 De eventuele aansprakelijkheid van Katnapolsky zal nimmer verder gaan dan de waarde van de Logeerovereenkomst dan wel de vergoeding voor schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van Katnapolsky dan wel de schade zoals vergoedt door enige andere derde aan Katnapolsky. 

11.4 Het gastdier verblijft in Katnapolsky voor risico van de klant. 

11.5 Katnapolsky is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van meegebrachte eigendommen van de klant. Te denken valt aan manden, dekentjes en speeltjes ten behoeve van het gastdier. 


Artikel 12

overmacht 

12.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, bedrijfsbezetting, waterschade, molest, brand, overstroming, overheidsmaatregelen. 

12.2 Ingeval van overmacht kan Katnapolsky hetzij de (definitieve) reservering annuleren hetzij opschorten. In dat geval is er geen verplichting aan de zijde van Katnapolsky tot vergoeding van enige schade. 

12.3 Het hiervoor bepaalde is eveneens van toepassing wanneer de overmacht zich voordoet bij personen, diensten en/of instellingen waarvan Katnapolsky gebruik maakt bij het uitvoeren van de logeerovereenkomst of enige andere overeenkomst. Hieronder is tevens begrepen hetgeen bij voornoemde personen, diensten en/of instellingen voordoet als opschortende of ontbindende voorwaarde dan wel de wanprestatie van voornoemde personen, diensten en/of instellingen. 
 


Artikel 13

betaling 

13.1 De klant is het in de bevestiging vermelde hoofdsom aan Katnapolsky verschuldigd in twee termijnen; 50% bij het inchecken en 50% bij het uitchecken van het gastdier. 

13.2 Onverminderd artikel 12.1, betaalt de klant bij het uitchecken van het gastdier de door Katnapolsky extra gemaakte kosten voor het gastdier, zoals bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden. 

13.3 De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die Katnapolsky, uit welke hoofde ook, op de klant heeft of zal verkrijgen. 

13.4 Bij het uitblijven van betaling is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. Deze vertragingsrente bedraagt de wettelijke rente verhoogd met 2% per maand over het verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum. Een gedeelte van een maand geldt daarbij als gehele maand. 

13.5 De klant is bij niet tijdige betaling eveneens verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en preprocessuele kosten alsmede alle gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke en preprocessuele kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,--, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW. 

13.6 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de verschuldigde executiekosten, vervolgens op de gerechtelijke en buitengerechtelijke en preprocessuele kosten, de rente, de schade en vervolgens op de hoofdsom. 


Artikel 14

klachten 

14.1 Klachten over de uitvoering van de logeerovereenkomst dienen schriftelijk, uitvoerig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na het verstrijken van de logeerovereenkomst bij Katnapolsky worden ingediend. 


Artikel 15

Artikel 15, geschillen 

15.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Katnapolsky is gevestigd. 15.2 Op Katnapolsky is het Nederlands recht van toepassing.